(. epilogos, . ), , , (. . . , . . , . . ). ( , V, . ).